OBEC DOLANY : 14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Kontakty

Obecní úřad Dolany
Dolany 188
339 01 Klatovy
Tel.: 376 313 620, 376 323 620

Doporučujeme

Odběr SMS

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vyhledávání

Bezpečnost

Doporučujeme

Napište nám

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony kterými se řídí obec :
 

- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
- zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách
- zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a veřejného prostranství
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
- zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
- zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
- nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
- zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
- zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
- zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
- zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
- zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
- nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
- zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání ptvrzení orgány obcí a okresními úřady

- vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- nař. Vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
- zák. č. 72/1994 o vlastnictví bytů
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- nař. vlády ČR č. 140/2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných
- vyhl. MV č. 345/2000 o zvláštní odborné způsobilosti
- zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
- nař. Vlády ČR 304/2001 Sb., kterým se provádí zák. o elektronickém podpisu
- zák. č. 450/2001 Sb.změny některých zákonů týkajících se veřejné správy
- vyhl. č. 207/2001 Sb, kterou se provádí zákon o matrikách
- zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
- vyhl. Min. financí č. 41/2002 Sb. o přezkoumání hospodaření samosprávných celků
- vyhl. Min. financí č. 64/2002 Sb. k provedení zák. č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Dolany | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
úvodtisk